پروژه سه

  • مدیر سایت
پروژه سه اهداف طرح : فاز ۱: تست فاز۲: تست موقعیت جغرافیایی طرح: اصفهان –  شهرک صنعتی جی – خیابان یکم – فرعی یکم – پلاک 10 پیمانکار اصلی:...

پروژه دو

  • مدیر سایت
پروژه دو اهداف طرح : فاز ۱: تست فاز۲: تست موقعیت جغرافیایی طرح: اصفهان –  شهرک صنعتی جی – خیابان یکم – فرعی یکم – پلاک 10 پیمانکار اصلی:...

پروژه یک

  • مدیر سایت
پروژه یک اهداف طرح: فاز ۱: تست فاز۲: تست موقعیت جغرافیایی طرح: اصفهان – شهرک صنعتی جی – خیابان یکم – فرعی یکم – پلاک 10 پیمانکار اصلی: حمیدرضا...

پروژه چهار

  • مدیر سایت
پروژه چهار اهداف طرح: فاز ۱: تست فاز۲: تست موقعیت جغرافیایی طرح: اصفهان – شهرک صنعتی جی – خیابان یکم – فرعی یکم – پلاک 10 پیمانکار اصلی: حمیدرضا...

پروژه پنجم

  • مدیر سایت
پروژه پنجم اهداف طرح: فاز ۱: تست فاز۲: تست موقعیت جغرافیایی طرح: اصفهان – شهرک صنعتی جی – خیابان یکم – فرعی یکم – پلاک 10 پیمانکار اصلی: حمیدرضا...

پروژه شش

  • مدیر سایت
پروژه شش اهداف طرح: فاز ۱: تست فاز۲: تست موقعیت جغرافیایی طرح: اصفهان – شهرک صنعتی جی – خیابان یکم – فرعی یکم – پلاک 10 پیمانکار اصلی: حمیدرضا...