پروژه سه

پروژه سه

اهداف طرح :

فاز ۱: تست

فاز۲: تست

موقعیت جغرافیایی طرح:

اصفهان –  شهرک صنعتی جی – خیابان یکم – فرعی یکم – پلاک 10

پیمانکار اصلی:

حمیدرضا شاه پیری

فعالیت های اجرایی طرح:

تولید و اجرا

زمانهای کلیدی طرح:

ابتدای آبان ماه سال 1401 تا پایان سال 1402

پروژه دو

پروژه دو

اهداف طرح :

فاز ۱: تست

فاز۲: تست

موقعیت جغرافیایی طرح:

اصفهان –  شهرک صنعتی جی – خیابان یکم – فرعی یکم – پلاک 10

پیمانکار اصلی:

حمیدرضا شاه پیری

فعالیت های اجرایی طرح:

طراحی و تولید

زمانهای کلیدی طرح:

ابتدای آبان ماه سال 1401 تا پایان سال 1402

  • Location: اصفهان
  • Surface Area: شهرک صنعتی جی

پروژه یک

پروژه یک

اهداف طرح:

فاز ۱: تست

فاز۲: تست

موقعیت جغرافیایی طرح:

اصفهان – شهرک صنعتی جی – خیابان یکم – فرعی یکم – پلاک 10

پیمانکار اصلی:

حمیدرضا شاه پیری

فعالیت های اجرایی طرح:

تولید

زمانهای کلیدی طرح:

ابتدای آبان ماه 1401 تا پایان سال 1402

 

سقف وافل

  • client: سعید راهنما
  • Location: تهران
  • Surface Area: مینی سیتی
  • Architect: سیامک انصاری
  • Year Of Complited: 1400
  • Project Value: 500 میلیون

پروژه چهار

پروژه چهار

اهداف طرح:

فاز ۱: تست

فاز۲: تست

موقعیت جغرافیایی طرح:

اصفهان – شهرک صنعتی جی – خیابان یکم – فرعی یکم – پلاک 10

پیمانکار اصلی:

حمیدرضا شاه پیری

فعالیت های اجرایی طرح:

تولید و اجرا

زمانهای کلیدی طرح:

ابتدای آبان ماه سال 1401 تا پایان سال 1402

پروژه پنجم

پروژه پنجم

اهداف طرح:

فاز ۱: تست

فاز۲: تست

موقعیت جغرافیایی طرح:

اصفهان – شهرک صنعتی جی – خیابان یکم – فرعی یکم – پلاک 10

پیمانکار اصلی:

حمیدرضا شاه پیری

فعالیت های اجرایی طرح:

تولید و اجرا

زمانهای کلیدی طرح:

ابتدای آبان ماه 1401 تا پایان سال 1402

پروژه شش

پروژه شش

اهداف طرح:

فاز ۱: تست

فاز۲: تست

موقعیت جغرافیایی طرح:

اصفهان – شهرک صنعتی جی – خیابان یکم – فرعی یکم – پلاک 10

پیمانکار اصلی:

حمیدرضا شاه پیری

فعالیت های اجرایی طرح:

تولید و اجرا

زمانهای کلیدی طرح:

ابتدای آبان ماه 1401 تا پایان سال 1402